ලාභ ලබන ලිට්‍රෝ ගෑස් ඈවර කරයි…

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

ඉකුත් වසරේදී රුපියල් කෝටි හයසියයකට (බිලියන 6) අධික ලාභයක් ලැබූ ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමත්, ලිට්‍රෝ ගෑස් ටර්මිනල් (පුද්ගලික) සමාගමත් සම්පූර්ණයෙන් හෝ එහි කොටස් හෝ විකිණීමට රජය අභිලාශ කැඳවා තිබේ.

දැනට මෙම සමාගම් දෙකෙන් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමෙහි කොටස්වලින් සියයට 99.936 කම කොටස් අයිතිය ඇත්තේ රජය සතුවය. ලිට්‍රෝ ගෑස් ටර්මිනල් (පුද්.) සමාගමෙහි සියයට සියයම කොටස්වල අයිතිය ද රජය සතුව පවතී. ඒ අනුව දැනට මහ භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවන ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම හා ලිට්‍රෝ ගෑස් ටර්මිනල් සමාගම සතු රජයේ කොටස් විකිණීමට කටයුතු යොදා ඇත.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *